Algemene voorwaarden CrossmarX B.V.

 1. Toepassing
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die CrossmarX B.V. sluit en zijn zo eenvoudig mogelijk opgesteld zodat iedereen ze kan begrijpen.

CrossmarX, haar medewerkers, eventuele ingehuurde medewerkers en implementatiepartners spannen zich naar eer en geweten in. De verplichtingen van CrossmarX gelden als inspanningsverplichtingen tenzij een concreet resultaat, schriftelijk, is toegezegd.

Tenzij uitdrukkelijk anders, schriftelijk, is overeengekomen gelden deze voorwaarden en alle standaard door CrossmarX te beschikking gestelde overeenkomsten, documentatie (w.o. ontwikkelproces) en documenten (zoals aansluit- en afsluitvoorwaarden, checklists en richtlijnen).

Gegevens en informatie van klanten en gebruikers worden vertrouwelijk behandeld.

 2. (Intellectuele) eigendomsrechten
CrossmarX biedt een generiek ontwikkelplatform: het CrossmarX Application Platform, hierna te noemen; "het platform";

Het intellectuele eigendomsrecht van het platform berust bij CrossmarX.

CrossmarX erkent van een applicatie de klantspecifieke onderdelen van het datamodel, de aanwezige data en het gerealiseerde maatwerk als eigendom van de houder.

 3. Aansprakelijkheid
 Ondanks dat CrossmarX grote zorg besteed aan de juiste werking van het platform, de ontwikkelde applicaties en correcte uitvoering van haar dienstverlening kunnen er, gezien de complexiteit van applicaties en specifieke dienstverlening, dingen verkeerd gaan die tot schade kunnen leiden.

Daarom is het gebruik van een applicatie voor rekening en risico van de houder.

CrossmarX is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ondeskundig gebruik, bedrijfsmatige of andersoortige (gevolg)schade, tenzij deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van CrossmarX B.V.

Overmacht (ook vertragingen veroorzaakt door derde partijen of calamiteiten) of andere zaken die in redelijkheid niet voorzien waren kunnen CrossmarX B.V., medewerkers, ingehuurde medewerkers of partners niet worden aangerekend.

Overigens is de aansprakelijkheid van CrossmarX B.V. maximaal de hoogte van de laatste betaalde jaarlijkse licentievergoeding met een maximum van EUR 15.000,00.

CrossmarX kan zich op aansprakelijkheidsbeperkingen niet beroepen als er sprake is van opzettelijk of bewust roekeloos handen van haarzelf of haar medewerkers.

4. Duur van de overeenkomst
Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen wordt het gebruiksrecht voor de duur van 1 jaar verstrekt. Indien niet wordt opgezegd wordt de overeenkomst telkens voor de duur van 1 jaar verlengd. Hosting en overige services volgen de duur van het gebruiksrecht.

 5. Beëindiging van de overeenkomst
Opzegging moet schriftelijk plaatsvinden met inachtneming van de opzegtermijn. Deze opzegtermijn is voor de houder 3 maanden en voor CrossmarX 12 maanden.

CrossmarX kan de overeenkomst ontbinden indien daartoe een gewichtige reden is. Onder een gewichtige reden wordt onder andere verstaan:
A) Niet voldoen aan door CrossmarX verstrekte richtlijnen of adviezen (waaronder de gebruikersvoorwaarden)..
B) Het ontbreken van een aanspreekpunt binnen de organisatie van de houder met voldoende kennis en ervaring van de applicatie en het gebruik daarvan binnen de organisatie.
C) Het ontstaan van een situatie dat op het gebied van security, beheer van accounts of bijvoorbeeld data-integrity onverantwoorde risico's bij de houder worden gelopen (door bijvoorbeeld organisatorische wijzigingen, zoals fusies, overnames, re-organisaties).

D) Onvoldoende toegekend budget door houder voor onderhoud op onderdelen van de applicatie of voor gerealiseerde koppelingen.

Indien het onduidelijk is wie de houder van de applicatie is, wordt die partij die als laatste vermeld is op de licentiefactuur als houder gezien.

Bij niet of onvoldoende betaling kunnen overeenkomsten 3 maanden na het eindigen van de betaaltermijn door CrossmarX worden beëindigd.

 6. Fair use
CrossmarX hanteert een “fair use principe”. Deze wordt toegepast op het gebruik en de inzet van onderdelen van het platform en diensten waar geen afspraken of voorzieningen vooraf bepaald of afgesproken zijn of het redelijk gebruik van een afgenomen service of product overschreden wordt. CrossmarX neemt het initiatief tot een overleg waarin naar een oplossing gezocht wordt.

7. Prijsaanpassingen
 CrossmarX hanteert in het algemeen een stabiel prijsbeleid. Tussentijdse incidentele prijsverhogingen zijn daarentegen mogelijk indien door bijvoorbeeld extra overheidsmaatregelen, additionele beveiligingseisen of sterk stijgende energieprijzen de kosten van de dienstverlening onder druk komt.

Prijzen kunnen daarnaast jaarlijks geindexeerd worden. In december van elk jaar kan besloten worden tot een aanpassing van prijzen op basis van het gemiddelde van de CBS dienstenprijs- en de productenindex. Deze jaarlijkse indexatie kan opgespaard worden zodat in enig jaar in december een gecombineerde verhoging plaatsvindt.

8. Wijziging van algemene voorwaarden
CrossmarX, haar medewerkers en extern betrokkenen werken elke dag aan de ontwikkeling van het platform en (additionele) diensten of producten. De SLA/AV kunnen hierin ook mee veranderen, waarbij het uitgangspunt is dat die wijzigingen de kwaliteit van het platform en de dienstverlening ten goede komen.

Wijzigingen worden altijd bekend gemaakt binnen de CrossmarX Studio. Hele grote wijzigingen worden 2 maanden van tevoren bekend gemaakt.

 Indien men gebruik blijft maken van het CrossmarX Application Platform of een reeds gerealiseerde applicatie is de meest recente ‘Algemene voorwaarden en SLA’ van toepassing. Er kan eventueel bezwaar aangetekend worden tegen de wijziging door een ‘verbetersuggestie’ in te sturen. We zullen dan beoordelen of de wijziging kan leiden tot aanpassing ervan. In het uiterste geval bestaat de mogelijkheid om na de wijziging de overeenkomst te beëindigen waarbij de oude voorwaarden nog 2 maanden geldig blijven.

9. Addendum voorwaarden NLdigital
CrossmarX heeft zich tegen bepaalde vormen van schade verzekerd. Om deze verzekering van kracht te laten zijn verwijzen wij voor zaken die niet expliciet in deze CrossmarX AV zijn genoemd naar de AV van NLdigital. NLdigital is de branchevereniging voor IT Ondernemingen in Nederland. Deze voorwaarden zijn te vinden in de CrossmarX Studio of bestudeer het inkijkexemplaar

Bijgewerkt 21 juli 2023. De meest recente versie is beschikbaar voor partners en developers binnen de CrossmarX Studio (documenten).

De Service Level Agreement (SLA) van CrossmarX is ook binnen de Studio beschikbaar.