Gebruiksvoorwaarden & privacy disclaimer CrossmarX Studio

De CrossmarX Application Studio (hierna: 'Studio') is een Application Development Platform en is eigendom van CrossmarX B.V. (hierna: 'CrossmarX'), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 57464596.

De Studio
Deze webapplicatie biedt gebruikers de mogelijkheid software-applicaties te ontwikkelen en te beheren. Alle partijen worden hierna 'gebruiker' genoemd.

Gebruiksvoorwaarden
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van de Studio in de ruimste zin van het woord. Daarnaast zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen met CrossmarX. Door gebruik te maken van de Studio aanvaardt de gebruiker gebonden te zijn aan deze voorwaarden. CrossmarX heeft het recht om de gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen.

Indien gebruiker het gebruik van de Studio voortzet na een of meer wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden, impliceert dit acceptatie van de aangepaste voorwaarden. Het is daarom verstandig de gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Diensten van CrossmarX
De gebruiker gaat ermee akkoord dat de toegang of beschikbaarheid van de Studio zonder voorafgaande kennisgeving kan zijn verstoord. Dit kan om technische en/of veiligheidsredenen zijn.

Het is de gebruiker te allen tijde toegestaan om niet meer van de diensten van CrossmarX gebruik te maken. Eventuele afspraken met betrekking tot gerealiseerde applicaties (i.c. de licentie en hostingovereenkomst) moeten worden gerespecteerd. Zie algemene voorwaarden.

Registratie op de Studio
Om een account op de Studio te verkrijgen is registratie en activatie nodig. Bij deze registratie is het verplicht juiste en volledige informatie te verstrekken. Gebruiker is verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder zijn account plaatsvinden. CrossmarX kan, met een zekere frequentie, gebruikers verzoeken hun account opnieuw te activeren.

Gebruiker stemt ermee in dat zijn emailadres, mobiele nummer, IP-adres en Useragent-gegevens worden opgeslagen voor monitoring en toegangscontrole. Gebruikersactiviteiten op de Studio kunnen gevolgd worden door CrossmarX-medewerkers. Het staat CrossmarX vrij monitoring uit te voeren teneinde de Studio voldoende te beschermen.

Het CrossmarX-account
Gebruikers beheren zelf hun profiel en kunnen persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen. Gebruikers bepalen zelf of zij persoonlijke of organisatorische gegevens ter beschikking stellen op publieke websites van CrossmarX of binnen de Studio.

Indien gebruikers contact opnemen met een CrossmarX-medewerker, kunnen persoonlijke gegevens voor verificatie- of indentificatiedoeleinden opgevraagd worden door die medewerker.

Verboden en geboden
Voor alle gebruikers van de Studio geldt dat het niet is toegestaan om:

·         onjuiste of misleidende informatie te plaatsen op de Studio. 
·         te handelen in strijd met rechten van derden;
·         inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden;
·         berichten te verspreiden die spam, kettingbrieven of piramidesystemen bevatten;
·         grof taalgebruik te hanteren;
·         virussen te verspreiden;
·         de infrastructuur van CrossmarX onredelijk te belasten of de goede werking van de Studio te verstoren;
·         enige inhoud of persoonlijke informatie van derden te plaatsen, kopiëren, bewerken of verspreiden;
·         informatie te plaatsen die strijdig is met het in deze gebruiksvoorwaarden beschreven beleid.

Deze lijst is niet uitputtend. Ook andere onwenselijke handelingen zijn niet toegestaan. Eén en ander ter beoordeling van CrossmarX. CrossmarX behoudt zich het recht voor om bij overtreding van de geboden en verboden accounts te blokkeren of gebruiksrechten aan te passen, onverminderd het recht om zonodig rechtsmaatregelen te treffen.

Intellectueel eigendom
Informatie zoals tekst, afbeeldingen en illustraties op de Studio zijn beschermd. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder 'framing' mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CrossmarX.

Op de website en Studio maakt CrossmarX gebruik van cookies die door de browser van de gebruiker worden opgeslagen op zijn computer. CrossmarX gebruikt alleen cookies voor session tracking. Zonder deze cookies is de Studio functioneel niet bruikbaar.

Aansprakelijkheid
Zie de algemene voorwaarden. CrossmarX levert op de Studio informatie. Deze informatie wordt naar eer en geweten opgesteld. CrossmarX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele beslissingen of consequenties voortvloeiende uit deze informatie.

Persoonsgegevens van gebruikers zullen uitsluitend worden aangewend voor:

·        het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen
·        bevordering van samenwerking op de Studio door gebruikers (mits gebruiker hiervoor toestemming geeft)
·

Gegevens worden uitsluitend binnen Nederland opgeslagen.

Algemeen
De rechter te Amsterdam wordt bevoegd verklaard ter zake van alle geschillen tussen CrossmarX en gebruiker. De rechtsverhouding tussen CrossmarX en gebruiker wordt beheerst door Nederlands recht. Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact opnemen met CrossmarX via support@crossmarx.nl 

Versie: 20171204.